N verkstedsbygning, Follo

 

Program

Byggeår
Oppdragsgiver
Kostnader
Areal

Museum

KonkurranseutkastTomten for nybygget er angitt i et område som strekker seg fra eksisterende museumsbygg, og vestover mot Bjelsjøveien, og avgrenses delvis av adkomstvei til museet mot nord, og tilstøtende boligbebyggelse i sør. Eksisterende museumsbygg fra 1970-tallet er plassert på en «naturlig» flate i terrenget, mellom Belsjøveien, og området for utendørsmuseet. Byggeområdet langs tomtegrensen i sør, og mellom eksisterende museumsbygg og parkeringsplassen ligger noe høyere i terrenget. En utvidelse av museet, med et nytt verkstedbygg bør av praktiske årsaker etableres på samme nivå i terrenget, både inne og ute.

 

Området mellom parkeringsplassen og museumsbygget er et spesielt og vakkert naturområde med bevaringsverdig vegetasjon, med eldre trær, og består for øvrig av naturlig skogbunn, med synlige svaberg, større stener, og gangstier. Vi mener at dette området i seg selv representerer en stor verdi og ressurs for museet, som bør bevares og innlemmes i museets utendørs aktiviteter uten større inngrep. Eksisterende museums plassering i landskapet følger lengderetningene i terrenget, slik som andre større gårds og driftsbygninger i museets samling og i området omkring.  En slik organisering gir lengere fasader mot øst og vest, og stor tilgang til solfylte uteområder mot sydvest. Vårt forslag til utvidelse av museet ønsker å forsterke en slik organisering, ved å bygge på både mot nord og sør. I tidligere tider var dette en vanlig måte å utvide et hus på, eksempelvis i «trønderlåna» der huset ble utvidet i lengderetningen ettersom velstand og økonomi ga grunnlag for det; et fleksibelt byggesystem. Ved å utvide eksisterende Follo museum i lengderetningen opprettholdes også dagens organisering av museet uten stor inngrep i omkringliggende landskap og skogsterreng.